නවතම තොරතුරු

ලෝක වකුගඩු දිනය

ලෝක වකුගඩු දිනය සමරා සමස්ත ලංකා වකුගඩු රොගී සංගමය මගින් සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

වකුගඩු රෝගී සමාජ සත්කාර උළෙල

දූ දරුවන්ට පොත් සහ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම වකුගඩු රෝගීන්ට බැංකු ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කිරීම ආදී වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය කර ඇත.

කංචුක පූජාව - කැළණිය රජ මහා විහාරය -

වකුගඩු රෝගීන්ට ආශිවාර්ද පතා සිදු කරන පූජා පිංකම - මෙහෙයවීම - සමස්ත ලංකා වකුගඩු රෝගීන්ගේ සංගමය

වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න