ඉල්ලුම් පත්‍ර

සාමාජිකත්ව ඉල්ලුම් පත්‍රය

Save As PDF

වෛද්‍ය ආධාර ඉල්ලුම් පත්‍රය

Save As PDF

රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් පත්‍රය

Save As PDF Save As PDF

ප්‍රවාහන පහසුකම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

Save As PDF

වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න