හඬ පට

විශේෂඥ වෛද්‍යය සංජය හෙයියන්තුඩුව මහතා ගුවන් විදුලිය මාධ‍යය මගීන් කල සාකච්චාව.

Download

විශේෂඥ වෛද්‍යය සංජය හෙයියන්තුඩුව මහතා සෞඛ්‍යය අධ්‍යාපනනය පිළිඹඳ කල සාකච්චාව.

Download

විශේෂඥ වෛද්‍යය සංජය හෙයියන්තුඩුව මහතා වකුගඩු රෝගීන් පිළිඹඳ කල සාකච්චාව.

Download

විශේෂඥ වෛද්‍යය සංජය හෙයියන්තුඩුව මහතා ගුවන් විදුලිය මාධ‍යය මගීන් කල සාකච්චාව.

Download

විශේෂඥ වෛද්‍යය සංජය හෙයියන්තුඩුව මහතා සෞඛ්‍යය අධ්‍යාපනනය පිළිඹඳ කල සාකච්චාව.

Download

විශේෂඥ වෛද්‍යය සංජය හෙයියන්තුඩුව මහතා වකුගඩු රෝගීන් පිළිඹඳ කල සාකච්චාව.

Download

වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න