සංගමයේ සංයුතිය

team
team
team
team
team
team
team
team
team
team
team

වසන්ත කුමාර

උප සභාපති
team
team
team

ඩිලානි ජයසිංහ

භාණ්ඩාගාරික
team

නිලක්ෂි සේනානායක

උප භාණ්ඩාගාරික
team

ජනක බොතේජු

ප්‍රධාන සංවිධායක
team

සම්පත් කුමාර

මාධ්‍ය හා ප්‍රචාරක ලේකම්
team

ජී. වයලට්

මාධ්‍ය හා ප්‍රචාරක උප ලේකම්
team
team

රිකාස් ශෙරිෆ්

තොරතුරු හා තාක්ශණ උපදේශක
team

සමන් රණසිංහ

ඡායාරූප ශිල්පී
team

පූජ්‍ය පොතුවිල සරණතිස්ස හිමි

ගිණුම් හා කලමණාකරනය

වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න