වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න

මේ සඳහා ඔබට මුදලින් ශ්‍රමයෙන් හෝ වෙනත් කැමති ආකාරයකින් ඔබට දායක විය හැකිය

ඔබගේ සියලුම පරිත්‍යාගයන්, වකුගඩු රෝගීන්ගේ සුභ සිද්ධිය සඳහාම භාවිතා වන බවටත්, එය ඉතා අවංක භාවයෙන් සහ පාරදෘශ්‍යය භාවයෙන් සිදු කරන බවටත්, අපි සහතික වෙමු.
ඔබගේ සියලුම පරිත්‍යාගයන්, සඳහා රිසිට් පතක් / සහතිකයක් නිකුත් කිරීමෙන් එය අප විසින් අගය කිරීමකට ලක් කරනු ලැබේ.

අපගේ බැංකු ගිණුම
ලංකා බැංකුව
රීජන්ට් වීදිය ශාඛාව

ගිණුම් අංකය -72698735

ඩයලොග් දුරකතනය හරහා රුපියලකින් ආධාර කිරීමට

REG<SPACE>KDN<SPACE> ටයිප් කර, 77220 ට SMS කරන්න

මොබිටෙල් දුරකතනය හරහා රුපියලකින් ආධාර කිරීමට

REG<SPACE>KDN<SPACE> ටයිප් කර, 2244 ට SMS කරන්න

මුදල් කැට

විවිද ස්ථාන වල තබා ඇති අපගේ මුදල් කැට වෙත ඔබගේ පරිත්‍යාගය පිරිනමන්න.

ඩයලොග් දුරකතනය හරහා ඕනෑම මුදලකින් ආධාර කිරීමට

KDN<SPACE>AMOUNT ටයිප් කර, 77220 ට SMS කරන්න

අපගේ විශේශ අවස්ථාවකදී පරිත්‍යාග කිරීමට කැමති නම්, විමසන්න.

0113092900

ඔබගේ පරිත්‍යාග අපගේ පහත සඳහන් ලිපිනයේ ඇති කාර්යාලය වෙත බාර දෙන්න.

සමස්ත ලංකා වකුගඩු රෝගීන්ගේ සංගමය,
කොටා පාර, බොරැල්ල
විමසීම් -0113092900

වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න