සංගමය මගින් දැනට සිදු කරමින් පවතින සේවාවන්හි ලයිස්තුව

සංගමයේ සුපින්වත් මෙහෙවර

වකුගඩු රෝගීන් සදහා ඩයලසිස් ප්‍රතිකර්මය සදහා නන් අයුරින් උපකාර කිරිම

වකුගඩු බද්ධ කළ රෝගීන්ගේ මිල අධික පරීක්ෂණ සදහා මුදලින් උපකාර කිරිම සහ අවශ්‍ය මග පෙන්විම

වකුගඩු රෝගීන්ගේ රැධිරයේ සයික්ලොස්පොරීන් සහ ටැක්‍රෝලිමස් ප්‍රමාණය මනිනු ලබන යන්ත්‍රයක් කොළඹ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයට ලබගැනීමට ක්‍රියශිලිව මැදිහත් විම

වකුගඩු බද්ධ කල තරුණ පිරිසට රැකියා ලබාදෙන ව්‍යපෘතියක් සකස් කිරිම

වකුගඩු රෝගීන්ගේ සායන සහ ඩයලසිස් සදහා දුර පළත්වල සිට පැමිණිමට බස් ගාස්තු ලබාදීමට ක්‍රියාපටිපටයක් සැළසුම් කිරිම

වකුගඩු රෝගීන්හට අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ග වල සංචිතයක් පිහිටුවා ඒවා හිග අවස්ථාවලදී ඒවා රෝගින්ට ලබාදීමට කටයුතු කිරිම

වකුගඩු රෝගීන් දැනුවත් කිරිම,නිසිමග පෙන්වීම සහ ධෛර්යමත් කිරිමට කටයුතු කිරිම

ප්‍රථමවරට ශ්‍රී ලංකිය වකුගඩු රෝගීන්හට රක්ෂ්ණ ප්‍රතිලාභ ක්‍රමයක් සහ බැංකු ක්‍රමයක් හදුන්වාදීම

වකුගඩු රෝගීන් සදහා විශේෂ හැදුනුමපතක් සකස් කර ඔවුන් හට සමජයේ යහපත් පිළිගැනිමක් ලබා දීම

වකුගඩු රෝගීයෙකු මියගිය අවස්ථාවලදී අවමංගල්‍ය උත්සවය සදහා හැකි අයුරින් උපකර කිරිම

වකුගඩු රෝගීන්හට විවිධකර උදව් ලබාදෙන පුද්ගලයන් සහ සංවිධාන ඇගයීමට ලක් කිරිම

වකුගඩු රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතා,ප්‍රශ්ණ සහ අභියෝග බලධරින් සමග සකච්ඡා කර ඒවාට විසදුම් ලබාදිමට උත්සුක විම

සමස්ථ ශ්‍රි ලංකිය වකුගඩු රෝගී ජනතාවගේ අභියෝග සහ අවශ්‍යතා වෙනුවන් සෑම විටම ඉදිරිපත් විම

සීඝ්‍රව වැඩිවන වකුගඩු රෝග ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරිම

ඩයලොග්/මොබිටෙල් ආයතන හා එක්ව එස් එම් එස් ක්‍රමවේදයක් මගීන් රෝගීන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.

ශ්‍රී ලාංකීය කලාකරුවන් සහ අනෙකුත් දානපතියන් එක්ව වකුගඩු රෝගීන්ගේ සෞඛ්‍ය,සමාජ හා අර්ථික ප්‍රශ්ණ විසදීම සදහා අරමුදලක් පිහිටුවීම

ප්‍රථම වරට වකුගඩු රෝගී දායකයින් අතර ක්‍රිකට් තරග මාලාවක් සංවිධානය කිරිම

වකුගඩු රෝගීන්ගේ දුදරුවන් හට ශීෂ්‍යධාර ක්‍රමයක් සැකසීම

වකුගඩු රෝගීන්ගේ දුදරුවන්ට පාසල්පොත් හා උපකරණ ලබා දීම

ප්‍රථම වරට වකුගඩු දායකයින්ව ඇගයීමට ලක්කීරීම

වකුගඩු රෝගීන්හට විවිධ කටයුතු සදහා අධාර ලබාදීමට ස්ටීකර් ව්‍යපෘති රැසක් ක්‍රියත්මක කිරිම

වකුගඩු රෝගින් හට ප්‍රයෝජනයට ගතහැකි වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරිම

රෝගීන් අතර වකුගඩු රෝගයක් පිළිබද පොත් 10යක් මුද්‍රණය කර බෙදාහැරීම

වකුගඩු රෝගින් සදහා ප්‍රථම වරට ගීතයක් නිර්මාණය කිරීම

වකුගඩු රෝගින්ගේ රෝග සුවය පතා ඔවුන් අධ්‍යත්මික නැඹුරුවකට යොමු කිරිම.

වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න