වීඩියෝ

නීරෝගා ලොතරැයිය හඳුන්වා දුන් දින විශේෂඥ වෛද්‍යය සංජය හෙයියන්තුඩුව මහතා විසින් සිදු කල කථාව

වකුගඩු රෝගීන් හා වකුගඩු දායකයින් අතර දිවයිනේ ප්‍රථම වරට පැවති ක්‍රිකට් තරඟයේ අවස්ථා - 1

වකුගඩු රෝගීන් හා වකුගඩු දායකයින් අතර දිවයිනේ ප්‍රථම වරට පැවති ක්‍රිකට් තරඟයේ අවස්ථා - 2

වකුගඩු රෝගීන් හා වකුගඩු දායකයින් අතර දිවයිනේ ප්‍රථම වරට පැවති ක්‍රිකට් තරඟයේ අවස්ථා - 3

බෞද්ධයා ටීවී ආයතනයෙහිදී පූජ්‍යය දොලොස්වල උධිතධීර හිමියන් විසින් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාවේ අවස්ථා - 1

බෞද්ධයා ටීවී ආයතනයෙහිදී පූජ්‍යය දොලොස්වල උධිතධීර හිමියන් විසින් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාවවේ අවස්ථා - 2

වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න